ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง ผลการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 1โรงเรียน 1 นวัตกรรม (ไข่สุจริต สร้างอาชีพ พิชิตคุณธรรม)
ชื่ออาจารย์ : นายเพลิน พิทักษ์สงคราม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2563,19:05  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง ผลการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 1โรงเรียน 1 นวัตกรรม
ชื่ออาจารย์ : นายเพลิน พิทักษ์สงคราม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2563,19:04  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2563,10:26  อ่าน 51 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” และเกียรติบัตร ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2563,19:42  อ่าน 52 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล "ครูดีศรีสระแก้ว" ประจำปี พุทธศักราช 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ชื่ออาจารย์ : นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2563,19:40  อ่าน 105 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล “ครูต้นแบบ การจัดการเรียนการสอน ” ประจำปี พ.ศ. 2563 ของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอคลองหาด
ชื่ออาจารย์ : นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2563,19:38  อ่าน 40 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เป็นผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย วิชาภาษาไทย ชั้น ป.6(O-net) มีผลการปฏิบัติงาน ระดับ ดีเยี่ยม ของ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2563,19:36  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล เหรียญทอง (อันดับที่ 4) การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ “กาพย์ยานี 11(6 บท)” ระดับชั้น ม.1-ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดสมุทรปราการ
ชื่ออาจารย์ : นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2563,19:34  อ่าน 29 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับโล่ ยกย่องเป็นครูภาษาไทย ระดับดี ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ชื่ออาจารย์ : นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2563,19:32  อ่าน 22 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ “กาพย์ยานี 11”(6 บท) ระดับชั้น ม.1 – ม.3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2563,19:31  อ่าน 27 ครั้ง
รายละเอียด..