ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ผลการประเมินห้องเรียนคุณภาพได้ระดับ ยอดเยี่ยม ตามเกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา "SK1 CAI สู่มาตรฐานโรงเรียนคุณภาพ"สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 21 กรกฎาคม 2564
ชื่ออาจารย์ : นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 ก.ค. 2564,11:34  อ่าน 428 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : โครงงานคุณธรรม "ความสุขหาได้ ในห้องของเรา" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2564,18:18  อ่าน 371 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงาน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ(Good Practices) "หนังสือทำมือ สื่อพาเพลิน" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชื่ออาจารย์ : นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2564,18:16  อ่าน 328 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลงาน วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Good Practices) "หนังสือทำมือ สื่อสร้างสรรค์" ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่ออาจารย์ : นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 2564,18:11  อ่าน 375 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง ผลการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 1โรงเรียน 1 นวัตกรรม (ไข่สุจริต สร้างอาชีพ พิชิตคุณธรรม)
ชื่ออาจารย์ : นายเพลิน พิทักษ์สงคราม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2563,19:05  อ่าน 434 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง ผลการปฏิบัติที่ดี (Good Practice) 1โรงเรียน 1 นวัตกรรม
ชื่ออาจารย์ : นายเพลิน พิทักษ์สงคราม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2563,19:04  อ่าน 443 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ
ชื่ออาจารย์ : นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 2563,10:26  อ่าน 513 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” และเกียรติบัตร ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพเป็นที่ประจักษ์ชัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2563
ชื่ออาจารย์ : นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2563,19:42  อ่าน 712 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล "ครูดีศรีสระแก้ว" ประจำปี พุทธศักราช 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ชื่ออาจารย์ : นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2563,19:40  อ่าน 1708 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัล “ครูต้นแบบ การจัดการเรียนการสอน ” ประจำปี พ.ศ. 2563 ของศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาอำเภอคลองหาด
ชื่ออาจารย์ : นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 2563,19:38  อ่าน 519 ครั้ง
รายละเอียด..