คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุเทพ แจ่มหอม
ตำแหน่ง : กำนันตำบลคลองไก่เถื่อน
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 098-825-7966
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นางชิ้น ทองสุข
ตำแหน่ง : -
ผู้แทนจาก : ผู้ปกครอง
เบอร์โทร : 090-378-1431
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการพิเศษ
ผู้แทนจาก : ครู
เบอร์โทร : 089-930-5382
อีเมล์ : piriyapornzzzz7@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางลำดวน ก้องกลางดง
ตำแหน่ง : สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองไก่เถื่อน
ผู้แทนจาก : องค์กรชุมชน
เบอร์โทร : 085-275-0449
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายประยูร มณีฉาย
ตำแหน่ง : ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
ผู้แทนจาก : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เบอร์โทร : 081-8337142
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายประวิทย์ สุทธิแพทย์
ตำแหน่ง : สารวัตรกำนันตำบลคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
ผู้แทนจาก : ศิษย์เก่า
เบอร์โทร : 081-945-7175
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : พระพิภัตรพงษ์ ฉนทโก
ตำแหน่ง : -
ผู้แทนจาก : พระภิกษุสงฆ์
เบอร์โทร : 088-929-5081
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายเสมือน ศรีโกศล
ตำแหน่ง : -
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
เบอร์โทร : 062-4027146
อีเมล์ : -
ชื่อ-นามสกุล : นายเพลิน พิทักษ์สงคราม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
ผู้แทนจาก : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 089-511-8164