กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางขวัญเรือน จันทร์แสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0801018612
อีเมล์ : ruan_2505@hotmail.com

นายธนปกรณ์ วันมหาชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0885556337
อีเมล์ : khunphandad@gmail.com