กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางขวัญเรือน จันทร์แสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นายธนปกรณ์ วันมหาชัย
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4