กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวลลิตา หงษ์ดี
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2