กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นางสาวลลิตา หงษ์ดี
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4
เบอร์โทร : 0954496251
อีเมล์ : babrambamblu@gmail.com