กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางสาวกัลยารัตน์ แสงสวัสดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3

นางแววดาว สงวนกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5