กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวกัลยารัตน์ แสงสวัสดิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3
เบอร์โทร : 0898049578
อีเมล์ : kalyarat804@gmail.com

นางแววดาว สงวนกุล
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6
เบอร์โทร : 0811763717
อีเมล์ : waewdow_ying@hotmail.com