กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายณัฐวุฒิ เรียกประโคน
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2