กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางบังอร ประเสริฐแก้ว
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวจิราพร จันทร์นิ่ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวฐิตาภรณ์ โสปัญหริ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2