กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวพัชรภรณ์ วงษ์พล
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวอาทิตยา ปาปะโลม
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1