กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
เบอร์โทร : 0899305382
อีเมล์ : piriyapornzzzz7@gmail.com

นางสาววรรณา เชยประโคน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3