กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาววรรณา เชยประโคน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5