ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายวิฑูรย์ เจริญพานิชย์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 20 กันยายน 2526 - 25 พฤศจิกายน 2542
ชื่อ-นามสกุล : นายไพรัช ช่างไม้
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 26 พฤศจิกายน 2542 - 3 กุมภาพันธ์ 2563
เบอร์โทรศัพท์ : 0898253491
อีเมล์ : Changmai2504@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นางพิริยาภรณ์ เหลืองวิไล
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 4 กุมภาพันธ์ 2563 - 6 พฤษภาคม 2563
เบอร์โทรศัพท์ : 0899305382
อีเมล์ : Piriyapornzzzz7@gmail.com
ชื่อ-นามสกุล : นายเพลิน พิทักษ์สงคราม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 7 พฤษภาคม 2563 - ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ : 089-511-8164
อีเมล์ : minibossnew45@gmail.com