พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ (Mission)
1) ส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
3) พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษารองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียนศตวรรษที่ 21
4) พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
5) สร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคประชาชน สนับสนุน ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


เป้าหมาย(Goals)
1) ผู้เรียนมีทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม มีทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี มีทักษะชีวิตและอาชีพ สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก แห่งศตวรรษที่ 21
2) ครูมีศักยภาพและจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู มีทักษะในการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการ Active Leaning และวัดประเมินผลตามสภาพจริง
3) โรงเรียนมีแผนการเรียนรองรับกลุ่มศักยภาพผู้เรียน มีระบบเส้นทางการศึกษาต่อสู่การประกอบอาชีพของผู้เรียน และมีแหล่งเรียนรู้ สถานที่ฝึกประสบการณ์ มีระบบสื่อเทคโนโลยีการเข้าถึงองค์ความรู้รองรับการพัฒนากลุ่มศักยภาพของผู้เรียน
4) โรงเรียนมีการพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ตามแนวทางของ TQA
5) โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายความร่วมมือของสถาบันการศึกษา องค์กร ชุมชน สถานประกอบการ