วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
“มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีทักษะการอ่าน  การเขียน คิดวิเคราะห์  ให้มีความสมบูรณ์ทางด้านร่างกาย   มีคุณธรรม  มีจิตสำนึกในความเป็นไทยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติริย์เป็นประมุข  มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและทักษะพื้นฐานรู้รักษ์สิ่งแวดล้อมดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  รักและภูมิใจในศิลปะวัฒนธรรมของท้องถิ่น”        
ปรัชญาของโรงเรียน    “รักสิ่งแวดล้อม  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”
คำขวัญประจำโรงเรียน   “เรียนดี  มีวินัย  ใฝ่คุณธรรม”
อัตลักษณ์ของโรงเรียน      “วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง”
เอกลักษณ์ของโรงเรียน“โรงเรียนส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”