ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
ประวัติของโรงเรียน
                          โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน  ตั้งเมื่อ พ.ศ.  2521  โดยกรมทหารราบที่  21  รักษาพระองค์และประชาชนในหมู่บ้านคลองไก่เถื่อนร่วมกันจัดสร้างอาคารเรียนชั่วคราวและจัดครูซึ่งเป็นทหารมาทำการสอนเป็นการชั่วคราว มีนักเรียนประมาณ  70  คน กรมทหารราบที่  21 รักษาพระองค์ได้จัดครูทหารมาทำการสอน  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้
ร.ท.มงคล  วรประเสริฐ     จ.ส.อ.สำราญ  ปลื้มจิตร    จ.ส.อ.บันเทิง อิ้มทัย
พลฯ  วิรักษ์  ศรีละแกะ     พลฯ ทองเจือ  ก้อนทอง
                           ในปี  พ.ศ. 2523  ทางรัฐบาลได้สร้างอาคารเรียน  1 หลัง  4   ห้องเรียนทำการเปิดป้าย เมื่อ 8  พฤษภาคม  2523 จนกระทั่งปี  พ.ศ.  2523  มีนายสายชล  ฉิมพาลี ทำหน้าที่รักษาราชการแทนครูใหญ่ในปี  พ.ศ.  2524  นายสายชล  ฉิมพาลี  พร้อมด้วยชาวบ้านและครูได้ช่วยกันปลูกสร้าง
อาคารเรียนชั่วคราว  1 หลัง  ขนาด  6  X 8  เมตร  2 ห้องเรียน หลังคามุงด้วยสังกะสี ราคาประมาณ  60,000  บาท
วันที่  10  ตุลาคม  2526 นายวิฑูรย์ เจริญพานิชย์  เดินทางมารับตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน
                            ในปี  พ.ศ.  2527  ทางราชการได้สร้างอาคารเรียนแบบ สปช.  102/26  ให้  2 หลัง  9  ห้องเรียน  บ้านพักครู 1  หลัง  ส้วม  1  หลัง  7 ที่
                            ในปี  พ.ศ.  2529  กรมประมงขุดสระเลี้ยงปลา  1  สระ  ขนาด  40 X 80  เมตร โดยมอบให้  น.พ.ค.  กรป.  ดำเนินการ
                            ในปี  พ.ศ.  2529  ทางราชการได้สร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ  สปช.  203/26  ขนาด  10 X 20  เมตร  ราคา  310,000  บาท  1 หลัง
                            ในปี  พ.ศ.  2530  ทางราชการได้สร้างหลุมหลบภัยขนาด  14 X 15  เมตร ราคาประมาณ  50,000 บาท
                            ในปี  พ.ศ.  2535  ได้รับเลือกให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา
                            ในปี  พ.ศ.  2539  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนปฏิรูปการศึกษา
                            ในปี  พ.ศ.  2542  นายไพรัช  ช่างไม้  ได้เดินทางมาดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่
                            ในปี  พ.ศ. 2543  เป็นโรงเรียนในโครงการนำร่องการศึกษาภาคบังคับ  9 ปี สปอ.คลองหาด 
                            ในปีการศึกษา  2546  ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ  2 การจัดนิทรรศการเนื่องในงานมหกรรมหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ,ได้รับการประกาศให้เป็นโรงเรียนปลอดยาเสพติด  จังหวัดสระแก้ว
                                ในปี  พ.ศ.  2548  ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ดีเด่น,  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนจัดการเรียนร่วม,ได้รับคัดเลือกเป็นศูนย์ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาประถมศึกษา,ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ระดับเงิน, 
                                ในปีการศึกษา  2549 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำจัดการเรียนร่วม
                                ในปีการศึกษา  2550 ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนแกนนำห้องสมุดมีชีวิตและโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง
                                ในปีการศึกษา  2552  ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนพร้อมใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว  เขต  1
                                ในปีการศึกษา  2553  ได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนในฝันประจำอำเภอ  รุ่นที่ 3
                                ในปีการศึกษา  2554 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศการประกวดโรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา,  ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่  3  ค่าเฉลี่ยร้อยละสูงกว่าระดับประเทศ
                                ในปีการศึกษา  2555  ได้รับการรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน  รุ่นที่  3
                                ในปีการศึกษา  2556  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานวิทยาศาสตร์  สำหรับเด็กปฐมวัย, เครือข่ายเด็กไทยฟันดี (ยอดเยี่ยมระดับประเทศ) จากกระทรวงสาธารณสุข, ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ระดับทอง จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว, ได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนเครือข่ายต้นแบบการตรวจสอบภายใน  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต  1
                                ในปีการศึกษา  2557  โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อนได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม  (พ.ศ.2554-2558)  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านปฐมวัย จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์กรมหาชน), ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบสาม                      (พ.ศ.2554-2558) ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานด้านประถมศึกษา-มัธยมศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  (องค์กรมหาชน) 
ในปีการศึกษา  2558  ได้รับรางวัลเกียรติบัตรสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรม การเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง  2556”ได้รับรางวัลเกียรติบัตรสถานศึกษาต้นแบบการคัดลายมือในปีการศึกษา 2559  ได้รับรางวัลต้นแบบสถานศึกษาคัดลายมือ       
                               ในปีการศึกษา  2560  ได้รับรางวัลชนะเลิศ โรงเรียนปลอดขยะ(การบริหารจัดการขยะในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง,  ได้รับการคัดเลือกจัดทำหลักสูตรสมุนไพรเพื่อการอาชีพของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว
                               ในปีการศึกษา  2561  ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว, ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐ
                                ในปีการศึกษา  2562 ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้วให้เข้าร่วมโครงการ  Coaching  Teams  เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา