ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารถาวร แบบ ป.1ก
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 600,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารถาวร แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 450,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารถาวร แบบ สปช.102/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 900,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารถาวร แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 1,780,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารเอนกประสงค์ แบบ สปช.203/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2529
งบประมาณ : 310,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู แบบ กรมสามัญ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 150,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู แบบ สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 150,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : บ้านพักครู แบบ สปช.301/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 150,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ สปช.601/26 (3 ที่)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2523
งบประมาณ : 25,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ สปช.601/26 (4 ที่)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2535
งบประมาณ : 70,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : ส้วม แบบ สปช.601/26 (7 ที่)
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2527
งบประมาณ : 70,000
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อารคารพยาบาล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2553
งบประมาณ : 350,000
เพิ่มเติม..